Антикорупційна програма

ЗАТЕРДЖУЮ

Директор Комунального

підприємства  «Івано-Франківської

обласної ради з експлуатації майна»

_______________ В.І.Костишин

«___» _____________ 2017р.

 


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА»

 

 

 

 

 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Антикорупційна програма

Комунального підприємства  «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»
Правові підстави щодо розробки Антикорупційної програми Конституція України, Закон України від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ «Про запобігання корупції», Закон України від 14.10.2014 № 1699-VІІ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», інші нормативно-правові акти України
Розробник Антикорупційної

програми підприємства

 

 

Посадова особа Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»»

 

особа, яка прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків

Уповноважена особа

Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми  Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

 

 

Корупційне правопорушення

 

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність

Корупція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правопорушення, пов’язане з корупцією

використання посадовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

 

діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

 

Неправомірна вигода

 

 

Пряме підпорядкування

 

 

 

Потенційний конфлікт інтересів

 

 

Подарунок

 

Приватний інтерес

 

 

 

Реальний конфлікт інтересів

 

 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Суб’єкти декларування

 

 

 

 

Близькі особи

 

 

 

 

 

 

 

Члени сім’ї

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участі у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням

наявність у посадової особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях

суперечність між приватним інтересом посадової особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

посадові особи уповноважені на виконання функцій держави; особи, які прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із посадовою особою (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Антикорупційна програма (далі – АП) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» (далі – КП з експлуатації майна, підприємство) розроблена в порядку, передбаченому Законом України від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ «Про запобігання корупції» (далі — Закон) з метою створення на підприємстві системи прийняття рішень у сфері антикорупційної політики з урахуванням чинників, які призводять до корупції. Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб КП з експлуатації майна, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Цією Антикорупційною програмою Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» (далі – Юридична особа) проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

 1. АП є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності КП з експлуатації майна.
 2. АП встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням № 75 Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017р.
 3. Терміни в АП вживаються у значеннях, наведених в Законі.
 4. АП затверджено наказом директора Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з питань експлуатації майна» після її обговорення з працівниками і посадовими особами підприємства.
 5. Текст АП перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб КП з експлуатації майна, а також для її ділових партнерів.

ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ,

НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА»

 1. АП є обов’язковою для виконання усіма працівниками КП з експлуатації майна, включаючи посадових осіб усіх рівнів, директора, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.
 2. АП також застосовується КП з експлуатації майна у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) АП в межах своїх повноважень провадять:

1) директор КП з експлуатації майна (далі – директор);

2) уповноважена особа КП з експлуатації майна з питань запобігання та виявлення корупції, правовий статус якої визначається Законом і АП (далі – Уповноважена особа);

3) посадові особи КП з експлуатації майна всіх рівнів та інші працівники (далі – працівники).

ІІІ. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності КП з експлуатації майна
 2. КП з експлуатації майна забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
 3. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності КП з експлуатації майна;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності КП з експлуатації майна.

 1. Основними антикорупційними стандартами і процедурами КП з експлуатації майна є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом АП, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання АП;

4) критерії обрання ділових партнерів КП з експлуатації майна;

5) обмеження щодо підтримки КП з експлуатації майна політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення АП, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженою особою та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог АП.

 1. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності КП з експлуатації майна
 2. КП з експлуатації майна не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
 3. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог АП.
 4. Оцінка корупційних ризиків в КП з експлуатації майна проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються директором.

До складу комісії входять Уповноважена особа (голова комісії), керівники структурних підрозділів КП з експлуатації майна, а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженою особою.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженої особи до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники КП з експлуатації майна, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважена особа, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в КП з експлуатації майна.

 1. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності директора та працівників КП з експлуатації майна.
 2. Корупційні ризики у діяльності КП з експлуатації майна особи поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності КП з експлуатації майна.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими КП з експлуатації майна перебуває у ділових правовідносинах.

 1. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
 2. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП з експлуатації майна комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається директору КП з експлуатації майна і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам КП з експлуатації майна, а також може бути оприлюднений на веб-сайті КП з експлуатації майна (у разі його наявності).

 1. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважена особа виявить факт порушення АП, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV АП.
 2. КП з експлуатації майна не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.
 3. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків директор вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності КП з експлуатації майна, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.
 4. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності КП з експлуатації майна.
 5. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженою особою для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені КП з експлуатації майна, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, АП та пов’язаних з нею документів.
 6. Положення щодо обов’язковості дотримання АП включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку КП з експлуатації майна, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються КП з експлуатації майна.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженою особою з урахуванням сфер діяльності КП з експлуатації майна.

 1. Ділові партнери КП з експлуатації майна обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.
 2. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності КП з експлуатації майна розробляє Уповноважена особа та затверджує директор.
 3. Уповноважена особа проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів КП з експлуатації майна з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважена особа перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог АП, а також стандартів для різних сфер діяльності КП з експлуатації майна, що розробляються та затверджуються Уповноваженою особою. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера КП з експлуатації майна Уповноважена особа складає письмову рекомендацію директору КП з експлуатації майна.

У разі негативної рекомендації Уповноваженої особи директор для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 1. КП з експлуатації майна (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженої особи про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважена особа ухвалює висновок протягом 5 днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його директору.

Благодійна діяльність КП з експлуатації майна за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

 1. Здійснення благодійної діяльності КП з експлуатації майна не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважена особа веде реєстр здійснених КП з експлуатації майна внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується директором за поданням Уповноваженої особи.

 1. Для повідомлення працівниками КП з експлуатації майна про факти порушення АП, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважена особа розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні КП з експлуатації майна та на офіційному веб-сайті КП з експлуатації майна. Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень +380974347545;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень  adminzal@ukr.net;

Уповноважена особа розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважена особа веде реєстр повідомлень про факти порушення АП або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується директором за поданням Уповноваженої особи.

Строки і порядок розгляду Уповноваженої особи повідомлень про факти порушення АП, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому директором за поданням Уповноваженої особи.

 1. Особлива відповідальність за усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень покладається на керівників підрозділів.

Керівники мають бути зразком для своїх підлеглих. Їх особиста поведінка та уважність має відігравати значну роль у запобіганні правопорушенням.

Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупції, є інформування працівників щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки, проведення спеціальних занять, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних правопорушень.

З метою недопущення (запобігання) виникнення виявлених корупційних ризиків контроль з боку керівництва має здійснюватися:

1) систематично, тобто нести регулярний характер, або постійно;

2) всебічно, тобто якомога більше охоплювати всі питання та напрямки роботи;

3) шляхом перевірки не тільки тих працівників, які мають слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі результати;

4) об’єктивно, тобто виключати упередженість;

5) гласно, тобто результати контролю повинні бути відомі тим особам, які підлягали контролю;

6) результативно (дієво), тобто в залежності від результатів контролю мають вживатись відповідні заходи.

 

 1. IV. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

Посадові особи КП з експлуатації майна під час виконання своїх обов’язків повинні дотримуватись норм етики і правил поведінки з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією АП, а саме:

 1. Неухильно додержуватися вимог загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з клієнтами, колегами і підлеглими.
 2. Дотримуватися політичної нейтральності, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи окремих політиків, з повагою ставитись до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб
 3. Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 4. Сумлінно, вчасно, результативно виконувати посадові обов’язки, рішення та доручення органів, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання коштів і майна КП з експлуатації майна.
 5. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових повноважень/обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 6. Посадові особи під час виконання своєї роботи компетентно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень/доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень/доручень.
 7. Незважаючи на особисті інтереси, утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва КП з експлуатації майна, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник КП з експлуатації майна вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або директора КП з експлуатації майна, або Уповноважену особу.

 1. V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА
 2. Директор, працівники та інші особи, що діють від імені КП з експлуатації майна, мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і Законами України;

3) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень;

4) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників та інших працівників КП з експлуатації майна;

5) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу посадових обов’язків;

6) на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та стажу роботи;

7) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків;

8) вимагати проведення внутрішнього розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника підприємства, звинувачень або підозри;

9) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

10) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

11) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку;

12) на отримання усної чи письмової консультації від Уповноваженої особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, пов’язаних з діяльністю КП з експлуатації майна.

 1. Директор, працівники КП з експлуатації майна зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, АП та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію АП;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів КП з експлуатації майна;

3) невідкладно інформувати Уповноважену особу, директора КП з експлуатації майна про випадки порушення вимог АП (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками КП з експлуатації майна або іншими фізичними або юридичними особами, з якими КП з експлуатації майна перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному АП, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю КП з експлуатації майна;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю КП з експлуатації майна;

7) суб’єктам декларування подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку.

 1. Працівникам та директору КП з експлуатації майна забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно КП з експлуатації майна чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КП з експлуатації майна;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами КП з експлуатації майна, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників КП з експлуатації майна з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КП з експлуатації майна;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, директора КП з експлуатації майна до порушення вимог Закону чи АП.

 1. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з КП з експлуатації майна особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
 2. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, директором КП з експлуатації майна (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники, директор можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, директор КП з експлуатації майна зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників КП з експлуатації майна;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноважену особу та безпосереднього керівника (за наявності) або директора КП з експлуатації майна.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженою особою або її безпосереднім керівником чи директором КП з експлуатації майна.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є директором КП з експлуатації майна або Уповноваженою особою, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків директора КП з експлуатації майна у разі його відсутності.

 1. Працівники, директор, а також особи, які діють від імені КП з експлуатації майна утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю КП з експлуатації майна.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику КП з експлуатації майна щодо пропозицій подарунків від імені КП з експлуатації майна в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає директор із врахуванням вимог законодавства.

 1. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, директор КП з експлуатації майна протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноважену особу за встановленою ним формою.
 2. VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

ТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЙОМУ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Уповноважена особа КП з експлуатації майна призначається директором відповідно до законодавства про працю та установчих документів КП з експлуатації майна.
 2. Уповноважена особа може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженої особи особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.
 4. Несумісною з діяльністю Уповноваженої особи є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю КП з експлуатації майна.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це директора КП з експлуатації майна з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

 1. Уповноважена особа може бути звільнена з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважена особа може бути звільнена з посади з ініціативи директора КП з експлуатації майна за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

 1. Про звільнення особи з посади Уповноваженої особи директор КП з експлуатації майна письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
 2. Головними завданнями Уповноваженої особи є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в КП з експлуатації майна.
 3. Уповноважена особа реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважена особа може залучати (за згодою директора) інших працівників КП з експлуатації майна.
 4. Здійснення Уповноваженою особою своїх функцій в КП з експлуатації майна є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженої особи з боку працівників, директора, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень, визначених Законом і АП, чи обмежують виконання нею повноважень.

 1. Директор КП з експлуатації майна зобов’язаний:

1) забезпечити Уповноваженій особі належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженою особою функцій, передбачених Законом та АП;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженої особи, надані нею в межах реалізації АП;

4) за ініціативи Уповноваженої особи надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу завдань.

 1. Уповноважена особа для виконання покладених на нього завдань зобов’язана:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів КП з експлуатації майна з питань формування та реалізації АП;

3) розробляти і подавати на затвердження директора внутрішні документи КП з експлуатації майна з питань, передбачених АП;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, директором КП з експлуатації майна Закону і АП;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених АП;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання АП;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог АП, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання директору пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог АП;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з АП;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності КП з експлуатації майна;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

– працівників КП з експлуатації майна, притягнутих до відповідальності за порушення вимог АП, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– здійснених КП з експлуатації майна внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

– проведених згідно з АП антикорупційних перевірок;

– проведених згідно з АП внутрішніх розслідувань та перевірок;

– повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог АП, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів КП з експлуатації майна;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог АП, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати директору, працівникам КП з експлуатації майна роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням АП;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані КП з експлуатації майна заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників КП з експлуатації майна з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу КП з експлуатації майна;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами КП з експлуатації майна щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації АП;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, АП, трудовим договором;

21)  взаємодія з правоохоронними та судовими органами щодо отримання інформації про правопорушення, вчинені працівниками КП з експлуатації майна, здійснення аналізу та опрацювання такої інформації, контроль вжиття відповідних заходів реагування;

22) опрацювання державних та відомчих нормативно-правових документів з питань запобігання та виявлення корупції, своєчасне доведення їх вимог до працівників КП з експлуатації майна, організація та контроль стану їх виконання;

 

 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, директора КП з експлуатації майна письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів КП з експлуатації майна інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності КП з експлуатації майна, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженій особі надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженій особі за рішенням директора можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень КП з експлуатації майна, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в КП з експлуатації майна електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою директора працівників КП з експлуатації майна;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю КП з експлуатації майна;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, директора до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до директора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, АП, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

VII. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПЕРЕД КЕРІВНИЦТВОМ КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 1. Уповноважена особа не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначеному директором, готує звіт про результати виконання АП – (далі – Звіт).

У звіті Уповноваженої особи щодо реалізації засад антикорупційної політики мають відображатися такі відомості:

1)  результати впровадження заходів, визначених АП;

2) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;

3) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;

4) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;

5) кількість осіб, звільнених з посади (роботи) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

6) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;

7) кількість пропозицій щодо скасування посадовими особами нормативних актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;

8) кількість направлених приписів посадовим особам в т.ч. щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;

9) про штат підлеглих Уповноваженій особі працівників, їх кваліфікацію та досвід, підвищення їх кваліфікації;

10) кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками КП з експлуатації майна, результати розгляду таких повідомлень, притягнення винних працівників до відповідальності;

11) факти перешкоджання належному виконанню Уповноваженою особою своїх функцій, встановлення для неї необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

12) виявлені корупціогенні фактори у діяльності КП з експлуатації майна та заходів щодо їх усунення;

13) звіт про стан виконання заходів, передбачених АП;

14) висновки та рекомендації.

 1. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженою особою із директором КП з експлуатації майна.
 2. Загальні результати виконання АП, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу АП, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті КП з експлуатації майна (у разі його наявності).

VIII. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ

ТА  МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 1. Уповноважена особа здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, директором КП з експлуатації майна Антикорупційної програми.
 2. Нагляд і контроль за дотриманням АП здійснюються Уповноваженою особою у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог АП, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників КП з експлуатації майна щодо виконання (реалізації) АП;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

 1. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням АП Уповноважена особа виявить ознаки порушення АП або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вона ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
 2. Уповноважена особа забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених АП.

Для здійснення оцінки Уповноважена особа має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, директора КП з експлуатації майна про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженою особою у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає директору КП з експлуатації майна. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженою особою.

 1. IX. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. Працівникам КП з експлуатації майна гарантується конфіденційність їх повідомлень директору або Уповноваженій особі про виявлені ознаки порушень АП, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників КП з експлуатації майна та повідомлень про факти підбурення працівників КП з експлуатації майна до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
 3. Повідомлення про виявлені ознаки порушень АП, а також повідомлення про факти підбурення працівників КП з експлуатації майна до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у АП.

Уповноважена особа забезпечує умови для повідомлення працівниками підприємства про порушення антикорупційного законодавства іншою особою, зокрема через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку.

 1. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
 2. Повідомлення працівників КП з експлуатації майна про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника КП з експлуатації майна та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник підприємства ініціює продовження  терміну розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважена особа, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженої особи – працівник, визначений директором.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства, Уповноважена особа забезпечує подання керівнику підприємства пропозицій щодо вжиття заходів для:

– припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

– інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції) у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення корупційного законодавства керівник підприємства вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції).

 1. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноважену особу про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог АП, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважена особа та особи, залучені нею до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

Х. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З  КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

На КП з експлуатації майна запроваджується персональна відповідальність Уповноваженої особи за збереження конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

 1. Директор та/або Уповноважена особа в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в КП з експлуатації майна.
 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог АП, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 3. Щодо викривача забезпечується безумовне дотримання положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції», згідно якої особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбаченіЗаконом України“Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.
 4. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
 5. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача директор КП з експлуатації майна, Уповноважена особа за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинна невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
 6. Заходи для захисту викривача визначаються директором спільно з Уповноваженою особою і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

ХІ. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 1. Працівники КП з експлуатації майна зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у директора КП з експлуатації майна він письмово повідомляє про це Уповноважену особу.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженої особи він письмово повідомляє про це директора.

 1. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

 1. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників КП з експлуатації майна встановлюються Уповноваженою особою.

 1. Працівники КП з експлуатації майна можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженою особою. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

ХІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАЦІВНИКАМ РОЗ’ЯСНЕНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень АП директор, працівники КП з експлуатації майна можуть звернутися до Уповноваженої особи за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженій особі або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
 3. Уповноважена особа надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважена особа може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 (десять) робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

 1. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважена особа виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
 2. Уповноважена особа не несе відповідальності за надані консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, пов’язаних з діяльністю КП з експлуатації майна, якщо в законодавстві відсутній конкретний механізм дій чи напрацьована практика з даного виду правовідносин.

ХІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 1. Підвищення кваліфікації працівників КП з експлуатації майна у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог АП, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
 2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником КП з експлуатації майна тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженою особою.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників КП з експлуатації майна, так і окремі заходи для директора КП з експлуатації майна.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженою особою з урахуванням:

1) пропозицій директора, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів АП;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності КП з експлуатації майна;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженої особи перед директором.

 1. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 3 (трьох) відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.
 2. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженою особою.

 XIV.  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог АП, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування директор накладає дисциплінарне стягнення (оголошення догани, звільнення …) відповідно до закону.

 1. Дисциплінарні стягнення накладаються директором на працівників КП з експлуатації майна відповідно до норм законодавства про працю, оголошується в наказі і повідомляється працівникові під особистий розпис.
 2. XV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ РОЗСЛІДУВАНЬ

 

 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення АП працівником КП з експлуатації майна або ознак вчинення працівником КП з експлуатації майна корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважена особа повідомляє про це директора, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.
 2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу директор зобов’язаний вжити таких заходів:

1) протягом 2 (двох) днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення АП або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 1. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається директором і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до АП, затверджується директором.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважена особа, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог АП.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 15 (п’ятнадцяти) днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженої особи не менше 5 (п’яти) років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноважену особу накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ

ПРОГРАМИ КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 1. Директор КП з експлуатації майна забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення АП.
 2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності КП з експлуатації майна;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням АП, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженою особою своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженою особою анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, директором КП з експлуатації майна, а також з діловими партнерами КП з експлуатації майна щодо удосконалення АП.

 1. Ініціатором внесення змін до АП може бути Уповноважена особа, а директор, працівники КП з експлуатації майна.
 2. Пропозиції щодо внесення змін до АП подаються Уповноваженою особою, яка їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважена особа надає директору узагальнення пропозицій щодо внесення змін до АП, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
 3. Директор, отримавши від Уповноваженої особи узагальнення пропозицій щодо внесення змін до АП, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках, коли Уповноважена особа наполягає на терміновому внесенні певних змін до АП, директор у найкоротший строк, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

 1. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) КП з експлуатації майна директор своїм наказом затверджує відповідні зміни до АП, які є її невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Уповноважена особа                                                              С.Д.Бабельський

 

Перейти до вмісту