Антикорупційна програма

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

комунального підприємства

Івано-Франківської

обласної ради з експлуатації майна

_______________ В.Костишин

 «___» _____________ 2021р.

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ

 ОБЛАСНОЇ РАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА

 

 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Антикорупційна програма

Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»
Правові підстави для розробки Антикорупційної програми Конституція України, Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти України
Розробник Антикорупційної

програми підприємства

 

 

 

Посадова особа Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

 

особа, яка прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків

Уповноважена особа (далі по тексту – Уповноважений)

Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

 

особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»

 

 

Корупційне правопорушення

 

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність

 

Корупція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правопорушення, пов’язане з корупцією

використання посадовою особою Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

 

діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

 

Неправомірна вигода

 

 

 

Пряме підпорядкування

 

 

 

Потенційний конфлікт інтересів

 

 

Подарунок

 

 

Приватний інтерес

 

 

 

Реальний конфлікт інтересів

 

 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

 

 

 

 

Суб’єкти декларування

 

 

 

 

 

Близькі особи

 

 

 

 

 

Члени сім’ї

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участі у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням

наявність у посадової особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях

суперечність між приватним інтересом посадової особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

 

посадові особи уповноважені на виконання функцій держави; особи, які прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону «Про запобігання корупції».

члени сім’ї посадової особи, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням посадової особи;

 

а) особа, яка перебуває у шлюбі із посадовою особою та діти посадової особи до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із посадовою особою;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із посадовою особою (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

 

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

 

І. Загальні положення

 1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України«Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.
 3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
 4. Антикорупційну програму затверджено рішенням директора Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» після її обговорення з працівниками і посадовими особами підприємства.
 5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», а також для її ділових партнерів.

 

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими підприємство здійснює контроль.
 2. Антикорупційна програма також застосовується Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники (учасники) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» (далі – засновники (учасники));

2) керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» особи (далі – керівник);

3) посадова особа Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

4) посадові особи Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» всіх рівнів та інші працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» (далі – працівники).

 

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 

 1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 

 1. Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

 1. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» є:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

5) обмеження щодо підтримки Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 

 1. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
 3. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
 4. Оцінка корупційних ризиків в Комунальному підприємстві «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Комунального підприємстві «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. Корупційні ризики у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» перебуває у ділових правовідносинах.

 1. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
 2. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, засновникам (учасникам) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», а також може бути оприлюднений на веб-сайті Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XVАнтикорупційної програми.
 2. Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» не рідше ніж один раз на три роки повинно проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.
 3. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник, засновники (учасники) вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

 

 1. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.
 3. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Ділові партнери Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.
 2. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» розробляє Уповноважений та затверджує керівник.
 3. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 1. Комунальне підприємство «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 5 робочих днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.

Благодійна діяльність Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

 1. Здійснення благодійної діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

 1. Для повідомлення працівниками Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» та на офіційному веб-сайті Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна». Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень +380974347545;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень kpmaina.or@gmail.com;

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 17:00 год.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

 

 1. Норми професійної етики працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»
 2. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.
 3. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
 4. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 5. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 6. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 7. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
 8. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», або її засновників (учасників) та Уповноваженого.

 

 1. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»
 2. Засновники (учасники), керівник, працівники та інші особи, що діють від імені Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

 1. Засновники (учасники), керівник, працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника або засновників (учасників) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Комунальне підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» особа перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Працівникам та керівнику Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» чи його кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

 1. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
 2. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 500,00 грн. (п’ятсот) гривень.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» у разі його відсутності.

 1. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» щодо пропозицій подарунків від імені Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

 1. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

 

 1. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)
 2. Уповноважений Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» призначається засновниками (учасниками) або її керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 3. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 4. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьоюстатті 64 Закону України «Про запобігання корупції».
 5. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»..

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

 1. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятоюстатті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» або її засновників (учасників) за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

 1. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
 2. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Комунальному підприємстві «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 3. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 4. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Комунальному підприємстві «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників (учасників), керівника, ділових партнерів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

 1. Засновники (учасники), керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» зобов’язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний13:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

здійснених Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;

проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14) надавати засновникам (учасникам), керівнику, працівникам Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» заходи із запобігання корупції;

16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18) брати участь у процедурах добору персоналу Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 5 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в Комунальному підприємстві «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до засновників (учасників), керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені засновниками (учасниками) або керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми(далі – Звіт).
 2. Звіт повинен включати інформацію щодо17:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

 1. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із засновниками (учасниками) або керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» антикорупційної програми.
 2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

 1. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XVАнтикорупційної програми.
 2. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику та засновникам (учасникам). Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог
 2. Працівникам Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» та повідомлень про факти підбурення працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
 3. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

 1. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
 2. Повідомлення працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» або ділових партнерів Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 1. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник, визначений засновниками (учасниками) або керівником.
 2. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 

 1. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
 2. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Комунальному підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 3. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 4. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
 5. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
 6. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або керівникомспільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

 1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників(учасників).

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

 1. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

 1. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» встановлюються Уповноваженим.

 1. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» приймається засновниками (учасниками).
 2. Працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновники (учасники), керівник, працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
 3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

 1. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XVАнтикорупційної програми.

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Комунальному підприємстві «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

 1. Підвищення кваліфікації працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
 2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», так і окремі заходи для керівника та/або засновників (учасників) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій керівника, засновників (учасників), керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед засновниками (учасниками).

 1. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 3% (трьох) відсотків (загального обсягу робочого часу на півріччя.
 2. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

 1. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» відповідно до норм законодавства про працю.

 

 1. Порядок проведення внутрішніх розслідувань
 2. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» або ознак вчинення працівником Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновників (учасників) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

 1. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), керівник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом трьох робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 1. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 15 робочих днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 1. Керівник Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
 2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна»;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна», а також з діловими партнерами Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» щодо удосконалення Антикорупційної програми.

 1. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна».
 2. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення21.
 3. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками).

У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

 1. У результаті схвалення пропозицій засновниками (учасниками) та працівниками (трудовим колективом) Комунального підприємства «Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна» керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

 

            Уповноважений                                                              Сергій Бабельський

 

Перейти до вмісту