Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна (далі – обласне комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Обласне комунальне підприємство було створено відповідно до рішення сесії Івано-Франківської обласної ради № 1188-27/2014 від 03.02.2014 року та здійснює діяльність на підставі Статуту.

Засновником обласного комунального підприємства є Івано- Франківська обласна рада (далі – Засновник).

Уповноваженим органом обласного комунального підприємства є наглядова рада (далі – Уповноважений орган управління).

Найменування українською мовою :

 • повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО- ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА;
 • скорочене: КП З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЙНА.

Обласне комунальне підприємство створено з метою забезпечення належного утримання та експлуатації нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (будівлі, споруди, приміщення).

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності обласного комунального підприємства є:

 – здійснення функцій утримання на балансі нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– укладання договорів на надання комунальних послуг;

– здійснення господарської діяльності відповідно до чинного законодавства;

– контроль за станом нерухомого майна;

 – їх технічний огляд, організація і проведення планових оглядів, підготовка приміщень до експлуатації в осінньо- зимовий та весняно-літній періоди;

– організація робіт щодо поліпшення, реконструкції, будівництва, ремонтів (капітальних та поточних) нерухомого майна, що перебуває на балансі, а також організація виконання столярних, електротехнічних, сантехнічних робіт;

– організація технічного обслуговування нерухомого майна, інженерних систем і обладнання, забезпечення їх безперебійної роботи, усунення пошкоджень та дефектів, а також їх диспетчерське обслуговування;

– контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

Обласне комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

Обласне комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

Для здійснення господарської діяльності обласне комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

Обласне комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями обласного комунального підприємства, а обласне комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.

Обласне комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Права та обов’язки

Обласне комунальне підприємство має право:

 1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на обласне комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
 2. Скликати і проводити технічні наради з питань, що відносяться до компетенції обласного комунального підприємства.
 3. Утворювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
 4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.
 5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
 6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Засновника.
 7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
 8. Одержувати кредити банківських установ, отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
 9. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
 10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

Обласне комунальне підприємство зобов’язане:

 1. Дотримуватись чинних нормативних документів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради.
 2. При визначенні стратегії господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення, а також інші договірні зобов’язання.
 3. Щорічно звітувати про свою діяльність Засновнику та Уповноваженому органу управління.
 4. Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
 5. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
 6. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
 7. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи підприємства.
 8. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.
 9. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
 10. Здійснювати бухгалтерський і податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
 11. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

Рішення про утворення КП
Витяг з реєстру платників
виписка з ЄДРПОУ

Перейти до вмісту